Browsing: บุหรี่ไฟฟ้า

.วันที่ 21 มิ.ย. 2567 ที่ รร.อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย (ยท.) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักสื่อสารสุขภาพ และเครือข่ายยุวอาสาสมัครสาธารณสุข (ยุว อสม.)…