Browsing: ประเพณีลอยกระทง

.เนื่องด้วย “ประเพณีลอยกระทงของไทย” นับว่าเป็นมรดกทางภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของคนไทยมาอย่างยาวนาน ซึ่งเป็นสิ่งสะท้อนวิถีชีวิตของคนไทยที่มีความผูกพันกับน้ำอย่างใกล้ชิด ตั้งแต่การตั้งถิ่นฐานริมแม่น้ำ การใช้น้ำในการทำการเกษตร อุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวัน อีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งในการสัญจรเพื่อทำการค้ามาตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบัน. .ทางกระทรวงวัฒนธรรมเล็งเห็นถึงความสำคัญ จึงได้ทำเรื่องจะนำเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)ให้ความเห็นชอบ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2567 เพื่อยื่นเสนอต่อองค์การยูเนสโก ให้ “ประเพณีลอยกระทง” เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ. #ThePublisherth…