Browsing: วันทรัพย์สินทางปัญญาโลก

.รู้หรือไม่ วันที่ 26 เมษายนของทุกปี ถือเป็นวันทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World Intellectual Property Day) หรือ World IP Day โดยองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World Intellectual Property Organization: WIPO) ก่อตั้งขึ้นในปี…