Browsing: EarthDay

ทุกวันนี้ ปัญหาสิ่งแวดล้อมนับเป็นอีกหนึ่งปัญหาใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อธรรมชาติ สัตว์ ป่า เป็นวงกว้าง ไม่เพียงเท่านั้น มันเริ่มทวีความรุนแรงและส่งผลต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์มากยิ่งขึ้น ทั้งอากาศที่เป็นพิษ ปัญหาไฟป่า หรืออากาศที่ร้อนจนฉุดไม่อยู่ ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้ล้วนแล้วแต่เกิดจากน้ำมือของมนุษย์ทั้งสิ้น. .และด้วยเหตุผลนี้เอง เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2513 (ค.ศ.1970) ขบวนการอนุรักษ์ธรรมชาติชาวอเมริกันกว่า 20 ล้านคนจึงร่วมแสดงเจตนารมณ์ตามเมืองต่าง…