Browsing: #ผ้าขาวม้า

“ผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย” โครงการเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจในชนบท ที่ประสบความสำเร็จที่สุดโครงการหนึ่ง .โครงการ “ผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย” เป็นหนึ่งในโครงการหลักของ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งทางบริษัทฯ ได้เข้ามามีส่วนร่วมกับรัฐบาลขับเคลื่อนงานในด้านต่าง ๆ.โดยมีคุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)…