Browsing: #ข้าวไทย

.ปัจจุบัน สถานการณ์การส่งออกข้าวของอินเดียจำเป็นต้องหยุดชะงักลง เนื่องจากจำเป็นต้องควบคุมราคาอาหารภายในประเทศที่พุ่งสูง ส่งผลให้ “ประเทศไทย” ที่ถือเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากอินเดีย ซึ่งคาดเอาไว้ว่าจะส่งออกข้าวได้มากกว่า 8 ล้านเมตริกตันในปีนี้ เพิ่มขึ้นจาก 7.71 ล้านตันในปีที่แล้ว ซึ่งในช่วง 7 เดือนแรกของปีนี้ ไทยส่งออกข้าวไปแล้ว 4.8 ล้านเมตริกตัน…