Browsing: AlbertEinstein

.“อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์” (Albert Einstein) นักฟิสิกส์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งศตวรรษที่ 20 โดยผลงานที่น่าจดจำของไอน์สไตน์ คือ สมการ E=mc2 ในทฤษฎีสัมพัทธภาพที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น “สมการที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก”. สำหรับผลงานของไอน์สไตน์ในสาขาฟิสิกส์มีมากมาย อาทิ ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ ซึ่งนำกลศาสตร์มาประยุกต์รวมกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไป ทฤษฎีใหม่เกี่ยวกับแรงโน้มถ่วง ซึ่งเป็นไปตาม equivalence principleวางรากฐานของจักรวาลเชิงสัมพัทธ์…