Browsing: FreeVisa

.“คาซัคสถาน” ถือเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีศักยภาพทางการค้ามากที่สุดในภูมิภาคเอเชียกลาง โดยเมื่อปี 2566 มีการค้าทวิภาคีเป็นมูลค่ากว่า 172 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 6,300 ล้านบาท ซึ่งทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมด้วยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคาซัคสถาน ร่วมกันลงนามในความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย กับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐคาซัคสถาน ว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา หรือ วีซ่าฟรี เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทาง.สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทาง หรือพาสปอร์ตธรรมดาของทั้ง 2…